Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Arbeiderpartiets skolepolitikk 2003

Nettsted: www.dna.no
E-post: dna@dna.no
Skolepolitisk talskvinne: Karita Bekkemellem Orheim, e-post: karita.orheim@stortinget.no

Under tittelen "En god skole" har Arbeiderpartiet formulert følgende skolepolitikk for kommunevalget 2003:

Arbeiderpartiet vil ha en god skole for alle barn. Vi vil bedre kvaliteten og øke kunnskapsnivået i skolen. I Norge er skolen en felles møteplass. Det er en kvalitet for barna, skolen og for samfunnet. Det skal være kvalitet, trygghet og valgfrihet i den offentlige skolen, på den måten hindrer vi utvikling av et todelt skolesystem.

Den offentlige skolen skal være gratis. Arbeiderpartiet mener det er uakseptabelt at foreldrene må finansiere undervisningsmateriell eller leirskole. Vi ønsker å legge til rette for forsøksordninger med gratis skolemåltid for grunnskoleelevene.

Fellesskolen må hele tiden forbedres i forhold til den pedagogiske og teknologiske utviklingen. Elevene må være sikret en undervisning tilpasset hver enkelt. Skolene skal få større frihet til å organisere skolehverdagen og skape et godt læringsmiljø for elever med ulike evner og anlegg, slik at lærerressursene kan brukes til beste for hver enkelt elev. Nye undervisningsformer må også få konsekvenser for utformingen av skolebygninger og organisering av skolehverdagen. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal ha en sentral plass i utdanningen.

Elevenes kunnskap og erfaringer fra ungdomstrinnet legger grunnlaget for motivasjon til videre utdanning. Arbeiderpartiet vil derfor satse spesielt på å gjøre undervisningen på ungdomstrinnet mer variert og utfordrende enn i dag. Vi vil også bedre kvaliteten i videregående opplæring, slik at den gir elevene et godt utgangspunkt for arbeidsliv eller videre studier.

For å styrke kvaliteten i skole og utdanning på alle nivåer trenger vi gode verktøy til å måle kvaliteten på undervisningen. Både elever, foreldre og lærere bør delta i arbeidet med å vurdere kvaliteten.

Arbeiderpartiet vil:

* Øke kvaliteten i skolen ved å høyne kunnskapsnivået og forbedre læringsmiljøet for elevene.

* Bidra til fortsatt innsats for å rekruttere dyktige lærere til skolen. Vi vil gjøre lærerutdanningen bedre og sikre lærere god etterutdanning.

* Gjøre den offentlige skolen gratis og fri for reklame. Ingen skal stenges ute fra leirskoleopphold eller ekskursjoner på grunn av egenandeler, og vi vil ha gratis læremidler og utstyr i videregående skole.

* Ruste opp skolebyggene, sikre elevers og studenters lovfestede rett til et godt arbeidsmiljø, og styrke arbeidet mot mobbing i skolen.

* Gjøre teoretiske fag på yrkesfaglige linjer mer yrkesrettet, gjøre det lettere å ta hele opplæringen i bedrift og bedre kvaliteten på fagopplæringen og oppfølgingen av lærlingene.

* Styrke skolenes rådgivningstjeneste.

* At alle skoler skal ha et godt IKT- tilbud, og at elevene skal kunne bruke utstyr og programvare også etter skoletid.

* Bedre kvalitet i norskopplæringen og oppfølgingen av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i grunnskolen, og arbeide for at flere fullfører videregående opplæring og at flest mulig elever går over fra "norsk som andrespråk" til ordinær norskundervisning.

Kilde: "Plattform for kommunevalget 2003", hentet fra Arbeiderpartiets nettsider på: www.dna.no/index.gan?id=11764.

Les hva Arbeiderpartiet mente i 2001.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant