Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Miljøpartiet De Grønnes skolepolitikk 2003

Nettsted: www.gronne.no
E-post: gronne@gronne.no
Skolepolitisk talsmann/talskvinne: ?, e-post:

Miljøpartiet De Grønnes sier følgende om skole og utdanning under valgalternativene "Skolesider" og "Skolepolitikk" på nettstedet sitt:

GRUNNSKOLE + VIDEREGÅENDE

Retten til utdanning

Alle skal ha rett til utdanning, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Man skal derfor ikke behøve å betale for skolebøkene på grunnskolen og videregående. Privatisteksamen skal ikke koste mer enn at det dekker de faktiske utgiftene.

Grønn skole

Alle skoler i Norge bør styres etter grønne prinsipper. Det innebærer kildesortering, innkjøp etter miljøkriterier og bevisstgjøring av økologi og miljøvern gjennom praksis og teori for lærere og elever.

Sunn kantinemat

Frukt og grønnsaker bør selges til en symbolsk pris på skolekantinene, og man bør sørge for at et rikt utvalg av sunn lunsjmat er tilgjengelig for elevene.

Karakterer

Vi anser ikke karakterer for å være et rettferdig system for bedømming av elevenes prestasjoner på skolen. Karakterer forutsetter at alle elever skal innpasses i samme mal. Dette tror ikke vi i Miljøpartiet De Grønne på. Elever er ulike, og de skal få lov til å være det gjennom hele skolegangen. Fordi det er lærerne som setter karakterene, vil elevene unndra seg for å sette spørsmålstegn ved det lærerne sier i timen. På den måten får man mindre diskusjon og mindre kritisk tenkning i klasserommet. Vi vil avvikle karaktersystemet, og på videregående skal man i stedet for tallkarakterer få en personlig faglig vurdering. Opptak til videregående og høgskoler skal baseres på elevenes interesser. Blir det for få plasser, må man løse det med eventuelt å innføre opptaksprøver.

Mindre klasser

I mange fag er det nødvendig å ha færre elever i hver klasse for at hver elev skal få utbytte av undervisningen og ha mulighet til å henge med. Dermed vil læreren kunne rekke over alle elevene og tilpasse undervisningen til den enkeltes behov og forutsetninger.

Rettigheter

Elever bør ha rettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven, da skolen må kunne oppfattes som elevenes arbeidsplass.

Elevmakt

Elevene skal ha mye større innflytelse i hvordan skolen styres. Miljøpartiet De Grønne vil gi elevene majoriteten i skolestyret på alle videregående skoler. Dermed kan skolen bli en demokratisk møteplass der elevene både får rettigheter og ansvar for å styre skolen sammen med lærere og rektor.

Valgfrihet

Man bør åpne for et mer fleksibelt pensum i den videregående skole, der en større del av timeplanen avgjøres av studenten sjøl innenfor et rammetimetall.

Religion

Forkynning har ingen plass i den offentlige skolen. Religiøs opplæring må foregå i regi av de ulike trossamfunn utenom skoletida. Elevene bør imidlertid få kjennskap til de store religionene for å bryte ned fordommer og lære toleranse.

Kritisk tenkning

Skolen har et ansvar for å lære elevene opp til å sette spørsmålstegn ved det de lærer og være kritiske til den informasjonen de serveres både på skolen og i samfunnet for øvrig.

Privatskoler

Miljøpartiet De Grønne mener det blir galt om alle skal tvinges inn i det samme skoleverket. Gode pedagogiske alternativer som Steinerskolene, skal få oppmuntring og økonomisk støtte på linje med det offentlige skoleverket.

Kilde: Miljøpartiet De Grønnes nettsted.

Les hva Miljøpartiet De Grønne mente i 2001.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant