Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Naturlovpartiets skolepolitikk 2003

Nettsted: www.nlp.no
E-post: info@nlp.no
Skolepolitisk talsmann/talskvinne: ?, e-post:

Naturlovpartiet sier følgende under valgalternativet "Utdanning" på nettstedet sitt:

Faget "bevissthet" bør introduseres i utdannelsen for å sikre full utvikling av det kreative potensial til alle studenter og lærere.

Naturlovpartiet ønsker å gi alle fullstendig kunnskap

Det mest grunnleggende element i livet er bevissthet og derfor bør bevissthetsstudium og -forskning introduseres på alle utdannelsesnivåer. Omfattende vitenskapelig dokumentasjon og 40 års erfaring fra undervisning i skoler og universiteter over hele verden bekrefter Naturlovpartiets virkemidler. Vitenskapelige undersøkelser inkluderer økt intelligens, økt kreativitet, forbedret akademisk utøvelse, forbedret oppnåelser på nasjonale tester, forbedret selvfølelse og selvrealisisering, utvidet oppmerksomhet og større evne til å fokusere, høyere moralsk bedømmelse, større intellektuell og vitenskapelig orientering, redusert alkohol og stoffmisbruk, og redusert frafall og økt selv-realisering blant ungdom.

Problem

Utdannelsen i Norge fungerer ikke godt nok. Selv om staten bruker mer penger pr. student i dag sammenlignet med for 20 år siden, ligger norske elever relativt lavt i internasjonale statistikker over fag som for eksempel matematikk og naturfag. Bare halvparten av dagens ungdom får videregående utdanning, og bare 20% av befolkningen fullfører høyere utdanning.

Mange studenter er frustrerte fordi de ikke får utvikle sitt indre geni og lider under manglende evne til å realisere sine ønsker. De mister motivasjonen for høyere utdannelse.

Manglende bevilgninger fører til at standarden på skolemateriell og -bygninger er under det som personellet mener er forsvarlig.

Forskning viser at når studentene avslutter sin utdannelse, bruker de bare 5 - 10% av sine muligheter. Hvordan kan dette utdannelsessystemet skape utdannede, ideelle innbyggere bare ved å øke informasjonsmengden? Nye og mer effektive virkemidler er nødvendige.

Løsning

Dagens utdannelse gir ingen kunnskap om bevissthet og ingen vitenskapelig underbygget teknologi for å utvikle den. Denne fundamentale feilen er den egentlige kilden til alle problemer innen utdannelsen i dag.

Læring involverer tre komponenter, studenten, faget som studeres og læringsprosessen.

Helhetlig utdannelse kan ikke bare være informasjonsbasert.

Utdannelsen er i dag i hovedsak informasjonsbasert. Det vil si at av de tre komponentene som er involvert i læringsprosessen, er det kun selve informasjonen man er opptatt av. Informasjonsbasert utdannelse er fragmentert og vil aldri fullt ut utvikle de nødvendige egenskaper dagens utfordringer krever. Studenter bedømmes ut fra evnen til å oppfatte begrep og materiale. Det som mangler i utdannelsesprosessen, er utvikling av studenten og læringsprosessen. Utdannelse burde først og fremst utvikle studentens bevissthet (kunnskapsbeholderen) og derved utvikle intelligens og kreativitet, som er selve læringsgrunnlaget.

En kosmisk datamaskin til alle studenter: Utvikling av hjernens gjemte ressurser

En russiske forsker, professor N.N. Lyubimov, ved Hjerneforskningsinstituttet ved det Russiske Akademi for Medisinsk Vitenskap i Moskva har funnet at Transcendental Meditasjonsprogrammet åpner opp latente ressurser i hjernen. Dr. Lyubimovs forskning avdekket at det er mulig systematisk å utvikle mer av hjernens potensial. Det er tendenser til overdreven tro på at datamaskinutstyr skal løfte utdannelsen ut av problemene. Det er viktig å undervise i den siste utviklingen innen informatikk, men enda viktigere er det å utvikle en kosmisk datamaskin i hver student. Dersom den menneskelige hjerne er fullt utviklet, har den muligheter som kan reflektere hele naturens intelligens.

Et enhetlig grunnlag for utdannelse

Det må være helhet i utdannelsen. Naturlovpartiet vil introdusere et nytt element i utdannelsen som belyser felles prinsipper, eller naturlover, i alle disipliner, og derved gir et fundament for studium av detaljert fagkunnskap. Bevissthet er det mest grunnleggende elementet i livet og naturen. Ved å koble fagstudier av forskjellige disipliner til deres felles kilde i bevisstheten, og ved å inkludere programmer som utvikler studentens egen bevissthet, blir utdannelsesprosessen fullstendig. Studenter som følger en slik læreplan, har vist seg å være mer i balanse, ha mer fleksibilitet i læringsprosessen og oppnå bedre akademiske resultater. Naturlovpartiet støtter vitenskapelige utdannelsesprogrammer som øker intelligens, kreativitet, moral, selvfølelse, mental og fysisk helse og velvære.

Naturlovpartiets utdannelsesystem integrerer objektiv kunnskap med subjektive teknologier for å utvikle bevissthetens fulle kreative potensial

Denne vitenskapen og teknologien om bevissthet vil fremme fullbyrdelse i det eksisterende utdannelsessystem uten å forstyrre den nåværende struktur på noen måte.

Andre tiltak innen utdannelse som Naturlovpartiet støtter:

* Stimulere til høyere standard og praktiske midler for å oppnå dem.

* Stimulere til større kontakt mellom lærerorganisasjoner, skoleadministrasjon og lokale interessegrupper for å utvikle politikk og programmer som oppgraderer status og kompetanse hos lærerne.

* Fri utdannelse for alle som ønsker det.

* Tilrettelegge for og oppfordre til flere år i utdannelse.

* Mer tid for opplæring på jobben og etterutdanning innen bevissthetsbaserte programmer som forbereder mennesker for helhetlig suksess i deres yrke.

* Støtte program som legger til rette for god fagopplæring innen den nyeste teknologi for unge mennesker som velger et yrke uten høyere utdannelse.

* Regelmessige perioder med lystbetont fysisk aktivitet og rekreasjon i grunnskolen og den videregående skole.

* Etablering av lokale kunnskapssenter hvor foreldre kan motta praktisk veiledning om forebyggende helseomsorg og ernæring.

* Ledelsesprogrammer basert på kunnskap om Naturens Lov for alle nivå av administrasjon for å sikre den mest effektive bruken av personalressurser.

* Tilbud om skolemat med høy næringsverdi.

* Økte ressurser til undervisning innen informasjonsteknologi.

Kilde: Naturlovpartiets nettsted.

Les hva Naturlovpartiet mente i 2001.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant