Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Rød Valgallianses skolepolitikk 2003

Nettsted: www.rv.no
E-post: rv@rv.no
Skolepolitisk talskvinne: Synnøve Thomassen, e-post: s.thomassen@organizer.net

I "Arbeidsprogram for Rød Valgallianse 2003-2005" sier partiet følgende om utdanning i kapittel 23 "Grunnskole og videregående skole":

RV er for en gratis offentlig skole for alle barn og unge fra grunnskolenivå og til og med videregående. En slik enhetsskole - eller fellesskole - skal gi alle lik rett til utdanning, samme hvor i landet de bor, uavhengig av kjønn, nasjonalitet og religion, og uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er et statlig ansvar å sørge for at kommunene får nok penger til å bygge og drive en god, oppdatert skole hvor barn fra alle samfunnslag kan møtes. Med dette som bakgrunn er RV mot private skoler, også private livsynsskoler.

RV støtter ikke privatskoleloven som først og fremst er laget for å sikre støtte til religiøse skoler. RVs ønske er at alle barn går sammen i en skole som er god for alle. For å få til dette trenger vi en skole uten kristen eller annen religiøs formålsparagraf. Livssyn og religion er en privatssak. Så lenge privatskoleloven eksisterer med dagens form, må det likevel være en forutsening at loven praktiseres likt for ulike religiøse retninger.

I dag undergraves den offentlige enhetsskolen ved at staten ikke tar ansvar for å bevilge de penger en slik skole koster. Det er en skam at vi i et av verdens rikeste land har gammeldags og utilstrekkelig undervisningsmateriell og nedslitte skolebygg. Dette gjør det vanskelig, om ikke umulig, å gi barn og unge et godt læringsmiljø og å oppfylle dagens læreplan. Alt skolemateriell, og alle aktiviteter knyttet til skolen skal være gratis, på alle nivåer. Dette gjelder også personlige datamaskiner, internett og oppdatert it-undervisning i skolen.

RV går inn for en skole der elevene er forskere og ikke reprodusenter, og der undervisninga er tilpasset den enkelte elevs behov. Gjennom å fokusere på elevers styrker og særegenheter skal skolen bidra til å styrke elevers styrke og kreativitet, ikke svekke den gjennom karakterpress og målsettinger som best oppnås gjennom pugging. Dette kan bare oppnås hvis lærere har nok tid til hver elev, og hvis skolehelsetjeneste og ekstra støttetiltak er lett tilgjengelig. RV anser morsmålsundervisning som en rettighet. Minoritetsspråklige elever skal gis tilrettelagt opplæring slik at språkbakgrunn ikke hindrer at de kan benytte utdanningstilbudet. Bokmål, nynorsk og samisk skal reelt likestilles, og på alle nivå skal det foreligge læremidler på både på bokmål, nynorsk og samisk. Disse skal komme til samme tid og til samme pris over hele landet.

Barneskole

Barneskolen legger grunnlaget for utbyttet av utdanninga seinere i livet. RV jobber for at elevene stimuleres til læring gjennom lek, slik at fantasi og kreativitet blir grunnlaget for utviklinga. Undervisning i forelesningsform bør i så stor grad som mulig unngås, og kvalitative mål som evnen til samarbeid og toleranse bør vektlegges framfor rent faglige mål.

RV ønsker at tilbudet til dyslektikere og elever med lærings- og atferdsvansker styrkes, slik at ingen faller fra på et så tidlig stadium i undervisninga. Norge er et flerkulturelt samfunn, og i en flerkulturell skole må alle barns tradisjoner og høytider vies like stor oppmerksomhet.

Ungdomsskole

Overgangen fra barn til voksen byr på mange utfordringer knyttet til identitet og sjøltillit. Media og reklame skaper et press for å være vellykka og pen. Dette presset fører til at mange unge føler at de ikke er bra nok. Skolen bidrar ofte til å styrke dette gjennom karakterpress og faglige krav elevene ikke skjønner hensikten med. I tillegg vet vi at maktbruk fra elev til elev, blant annet gjennom mobbing og seksuell trakassering, bidrar til å skape vinnere og tapere, og forskjell mellom kjønnene. Skolen må være en motvekt mot samfunnets kropps- og vellykkethetspress. RV vil styrke samlivs- og seksualopplysninga, rusforebyggende tiltak, voldsforebyggende arbeid og antirasistisk holdningsarbeid i skolen. Samlivs- og seksualopplysninga skal komme tidligere enn i dag. Alle elever skal få tilbud om sjøltillitskurs.

De rådene elever får i ungdomsskolen, bidrar i stor grad til å forme elevers videre utdanningsvalg. Ofte er rådgivinga elevene får på skolen langt fra tilstrekkelig, og de er ofte på de teoristerkes premisser. RV vil jobbe for at rådgivingstjenesten på ungdomsskolen styrkes, og at muligheter på yrkesfag eller utenfor ordinær skole skal vektlegges spesielt. Karakterordninga må fjernes, og andre vurderingsformer må utvikles. RV mener valg av skole basert på karakterstyrt inntak er uheldig ettersom dette sikrer fritt skolevalg kun for elever med gode karakterer fra grunnskolen og på sikt kan føre til "A" og "B"- skoler som ikke er stimulerende verken for såkalte "sterke" eller "svake" elever. RV vil ikke basere skoleinntak på karakterer fra grunnskolen. Elever må gis mulighet til fritt å velge studieretning ut fra egne ønsker og behov.

Videregående skole

Kutt i skolesektoren er en årlig foreteelse i de fleste fylkeskommuner. De fleste fylker har i dag langt færre skoleplasser enn det som er lovpålagt. Disse kuttene rammer to steder. Små skoler i distriktene legges ned og yrkesfaglige og alternative linjer fjernes. Det er i dag for få skoleplasser på yrkesfag og lærlingeplasser i forhold til behovene.

Det er lovfestet at videregående skole i Norge skal være gratis, men likevel må elever ut med opptil 10 000 kroner i året til bøker og utstyr. De yrkesfaglige linjene er de dyreste. I tillegg er det umulig å leve på det borteboerstipendet staten gir til elever i videregående skole. Elever må enten ta opp lån for å klare seg, eller jobbe på fritida, noe som svært ofte går ut over skolearbeidet. RV vil jobbe for lik rett til utdanning for alle, uavhengig av om man kommer fra by eller bygd og uavhengig av foreldrenes økonomi.

RV vil jobbe for lovfestet rett til fagopplæring: Retten til fagopplæring i bedrift må lovfestes. Et år på skole kan ikke erstatte to år i bedrift. VK2 i skolen er et utilstrekkelig tilbud, men for de elever som ønsker det, må dette være et alternativ inntil lovfestet rett til fagopplæring i bedrift er realisert. De som i dag ikke får plass på bedrift må nøye seg med VK2 som kompensasjon. Dette fører til "A"- og "B"-lag når elevene skal ut i arbeidslivet seinere. RV vil arbeide for at det er nok midler til at alle, uansett alder, får et skikkelig opplæringstilbud i bedrift, og deretter legge ned tilbudet om VK2 i skolen.

Den videregående skolen må bli den viktigste enheten i voksenopplæringstilbudet i de kommende årene. Skolene må bli kompetanse- og ressurssenter for næringslivet og offentlig sektor, bl.a med kraftig satsing på IT-opplæring.

RV vil arbeide for:

* Offentlig, gratis skole på alle nivåer, der folk bor.

* Religions- og livssynsnøytral skole uten kristen formålsparagraf og KRL- faget i sin nåværende form. RV mener elevene i grunnskolen må få en upartisk opplæring i forskjellige religioner og ideologier.

* At alle får skrive- og leseopplæring på morsmålet.

* At retten til godt arbeidsmiljø for lærere og elever fører til nok midler til at skolebyggene har en høy standard.

* At alle elever har god tilgang på pc og internett. På litt lengre sikt skal alle elever ha personlig pc.

* At alle dataprogram som brukes i skolen skal foreligge både på nynorsk og bokmål.

* At det er klasser og skoler som gir et trygt læringsmiljø, ingen klasser skal ha over 20 elever, og ingen skoler over 450 elever.

* At det er tilgang på pedagogisk veiledning som gir hver enkelt den støtte som eleven trenger for å lære og utvikle seg.

* At skolehelsetjenesten bygges ut.

* At elever får egen arbeidsmiljølov.

* At det det settes av nok midler til tiltak mot seksuell trakassering og mobbing.

* At lovlig elevtall på allmenne fag skal være lovlig begrenset oppad til 20 elever. På yrkesfaglig skal grensen være på 15 elever. For at alle elever skal få tilstrekkelig oppfølgning av læreren er det nødvendig med et lavt, lovlig elevtall. På denne måten kan man forhindre at enkelte elever blir "glemt" av læreren.

* At alle typer helsetilbud skal være gratis for alle elever og lærlinger under videregående opplæring. Lærlingene må få reell rett til å benytte seg av helsetilbudet.

* At alle skoler skal være tilknyttet en skolehelsetjeneste som har både lege og helsesøster. Tilgangen på tjenesten må stå i forhold til skolens størrelse.

* At skolene skal tilby et gratis måltid til elevene i løpet av skoledagen. Tiltak som for eksempel skolefrokost har tidligere gitt bedre konsentrasjon og kan dessuten ha en positiv innvirkning på skolemiljøet.

* En slutt på at skolene leier inn vektere for å holde oppsyn med elevene. RV mener dette ikke løser problemene. Vi tror positive tiltak som ansettelse av miljøarbeidere, holdningsskapende arbeid og fokus på sjøltillit vil gi bedre rammer for et trygt skolemiljø. RV mener at virkemidler som urintesting og annen overvåking ikke hører hjemme i skolen. Slik overvåkning kan føre til mistenkeliggjøring av uskyldige elever på skolene og kan dessuten medføre utfrysing og forverring av skolemiljøet.

* At inntil det blir etablert et felles fag som kan erstatte KRL-faget, må det innføres full fritaksrett

* At det stilles krav til faglig-pedagogisk utdanning til skolens leder, samt krav til tre års praksis

Kilde: Hentet fra "Arbeidsprogram 2003-2005" som kan lastes ned på nettsidene til Rød Valgallianse på: www.rv.no/politikk/lastned.

Les hva Rød Valgallianse mente i 2001.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant