Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Sosialistisk Venstrepartis skolepolitikk 2003

Nettsted: www.sv.no
E-post: post@sv.no
Skolepolitisk talsmann: Rolf Reikvam, e-post: rolf.reikvam@stortinget.no

Under tittelen "Rust opp skolen!" formulerer Sosialistisk Venstreparti en av side hovedsaker:

SV mener tida er overmoden for å gi skolen et kjempeløft. Vi vil bruke 10 milliarder kroner til opprustning av skolen de neste 4 årene.

Flertallet av landets elever arbeider under forhold få voksne mennesker ville funnet seg i. Bygninger forfaller og gymsaler stenges. Stadig flere elever og lærere plages av konsentrasjonsproblemer og allergireaksjoner på grunn av dårlig inneklima. SV vil gi elevene egen arbeidsmiljølov slik at ingen får hodepine eller allergi av å være på skolen.

Foreldre punger årlig ut med 207 millioner kroner til klasseturer og utstyr til skolen. Det er ikke uvanlig at foreldre må gi penger til limstifter og bøker når de kommer til foreldresamtale. Ifjor opplevde så mange som 10 000 barn at de ikke kunne være med når klassen dro på tur. Foreldrene deres hadde ikke råd til å betale. SV har flere ganger fremmet forslag om å fjerne all foreldrebetaling i skolen. Vi har også foreslått at det skal settes av 1000 kroner. per elev som klassene kan bruke til turer og leirskole. Skolen skal være gratis og sikre alle lik rett til utdanning.

Alt for mange skoler har en tradisjonell og ensformig undervisning basert på gammeldags tankegang. SV mener skolene må få mer penger og frihet til å prøve ut ulike opplegg for læring. Målet er kreative og trygge unger som trives på skolen. Barn trenger et trygt og spennende miljø for å lære. Det er håpløst gammeldags å tro at den beste måten å lære på er ved hjelp av streng disiplin, konkurranse og pugging.

I kapittel 2 "Bedre utdanning - mer forskning" sier Sosialistisk Venstreparti følgende om utdanning og fremtidas skole i sitt arbeidsprogram for 2001-2005:

SVs kunnskaps- og kompetansepolitikk har som grunnlag den enkeltes behov for utdannelse og kompetanseutvikling og samfunnets behov for en godt utdannet befolkning. Kunnskap er makt. For å hindre at denne maktens konsentreres på få hender, må kunnskapsoppbyggingen foregå i samspill mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner, arbeidslivet og folks hverdagsliv. Utvikling av kreativitet og følsomhet, av kunstneriske og sosiale evner, er like viktig som teoretisk og matnyttig lærdom.

Bedre utdanning og mer forskning vil føre til økt innsikt og bedre muligheter til å løse de problemene vi står overfor. Dette er en politikk alle vil tjene på. Den vil forebygge arbeidsledighet, utvikle og styrke offentlig sektor og øke næringslivets konkurransekraft.

Produksjonsprosessene krever stadig større innsikt. På mange områder i næringslivet er kompetansen det fremste konkurransefortrinnet, og i offentlig sektor stilles det stadig høyere krav til kompetanse. Bare gjennom å tilrettelegge for økt kunnskap, livslang læring og bedre bruk av menneskelige ressurser, kan den enkelte og næringslivet makte å hevde seg i en kunnskapsbasert økonomi. Dette krever en organisering i bedriftene og i offentlig sektor som fremmer livslang læring. Kunnskap og kompetanse er like viktig som tilgang på naturressurser for næringslivets konkurranseevne og verdiskaping.

Kunnskap og kompetanse er goder det blir mer av hvis man deler dem med andre. Alle skal kunne delta i kunnskaps- og kompetanseløftet, og utdanningspolitikken må derfor ha en rettferdig og sosial profil. Rett til etter- og videreutdanning skal ha som mål å redusere kunnskapskløften mellom de som har høy og de som har lav formell utdanning.

Arbeidslivets behov for kunnskap er stadig økende. Det vil derfor bli en skjerpet kamp om ungdomsarbeidskraften. SV er opptatt av at dette ikke bare blir en kamp om ungdommen, men at det blir en kamp for ungdommen.

Selv om det på enkelte områder kan bli mangel på arbeidskraft i framtida, kan likevel arbeidsløshet være en reell trussel for mange, blant annet fordi endringene i arbeidsmarkedet er så store. Høy utdanning og allsidig kompetanse vil være avgjørende for å styrke den enkeltes trygghet i arbeidsmarkedet. Satsing på utdanning og oppbygging av kompetanse gjennom hele arbeidslivet er en viktig strategi for å sikre arbeid til alle.

Framtidas skole - fra institusjon til lære for livet

Mye av den kunnskap og kompetanse ungdom tidligere fikk i arbeidslivet, er flyttet inn i skolen. Praktisk læring er erstattet med teoretisk læring. Den tradisjonelle skolestrukturen må erstattes med lære for livet, der barn og ungdom lærer gjennom å prøve og feile og der teori og praksis går hånd i hånd. Informasjonmengden i samfunnet øker. Elevene må læres opp til å finne fram til viktig og relevant informasjon, og oppøves til en kritisk holdning til stoffet.

Den mangfoldige offentlige skolen skal gi plass til forskjellige læringsformer. Hver enkelt skole skal ha større frihet når det gjelder organisering av og innholdet i læringen. Ansatte og elever skal i større grad få bestemme sin egen skolehverdag.

Elevinnflytelse og elevaktivitet må i større grad prege skoledagen. I tillegg fører arbeid i aldersblandede grupper og i forhold til nærmiljøet at barn og unge får reelt ansvar og ferdigheter de trenger i utviklingen av et demokratisk samfunn.

Skolefritidsordningen skal være en del av skoletilbudet og gi barna et utfordrende og trygt tilbud med friere rammer. Skolefritidsordningen skal ha plass til alle barn og ha nok kompetente ansatte.

SV vil i perioden:

* arbeide for å opprettholde en offentlig enhetsskole, samtidig som det sikres langt bedre muligheter for skoleforsøk enn i dag.

* arbeide for forskjellige læringsformer i den offentlige skolen.

* foreslå at alle skoler organiserer opplæringen slik at den kan flyttes ut i naturen, til kulturinstitusjoner eller til arbeidslivet minst èn dag i uka.

* arbeide for lekeplasser og skolegårder som gir barna rikelig med plass, og som gir mulighet for spenning og utfordringer.

* foreslå flere midler til ekskursjoner og gratis leirskoleopphold i minst èn uke i løpet av grunnskolen.

* foreslå at det innføres ett gratis skolemåltid per dag for alle barn i grunnskolen.

* foreslå økte bevilgninger til forsøksprosjekter for å få et større mangfold i den offentlige skolen, og til samarbeid mellom skole- og nærmiljø.

* foreslå standardkrav til innhold og kvalitet i skolefritidsordningen.

* foreslå gratis skolefritidsordning.

* arbeide for å opprettholde obligatorisk sidemål.

* arbeide for å holde skolen reklamefri.

* legge til rette for vekst og utvikling hos den enkelte elev.

* arbeide for å sikre funksjonshemmedes rettigheter til likeverdig opplæring i hele utdanningssystemet.

* bekjempe seksuell trakassering og mobbing i skolen, i tillegg til å kjempe for større bevissthet om kjønnsroller.

Kilde: Hentet fra Sosialistisk Venstrepartis nettsted. Sitert fra www.sv.no/mener/ og www.sv.no/mener/program/kap02/.

Les hva Sosialistisk Venstreparti mente i 2001.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant